Chợ Mới phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới
Những năm qua, Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy vai trò nòng cốt của hội viên, nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.