Thực hiện tiêu chí Văn hoá trong xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân là chủ trương của Đảng, Nhà nước ta được hiện thực hoá trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.