Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới ở Thượng Giáo
Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Thượng Giáo (Ba Bể) tích cực huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, vận động bà con hiến đất, góp công xây dựng các công trình phục vụ đời sống, sản xuất, tạo đà phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần.