Hỗ trợ xây dựng hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp
Khởi công từ cuối năm 2020, Dự án xây dựng xưởng sơ chế, chế biến, sân phơi, nhà kho cho hợp tác xã nông nghiệp đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa vào sử dụng.