HĐND TỈNH BẮC KẠN - DẤU ẤN NHIỆM KỲ 2016 – 2021
Trong nhiệm kỳ hoạt động, HĐND các cấp trong tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới mạnh mẽ và toàn diện. Vị trí, vai trò và uy tín của HĐND ngày càng được nâng lên. Nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri được quan tâm giải quyết thấu đáo. Đời sống của Nhân dân được nâng lên rõ rệt nhờ sự tác động từ các nghị quyết của HĐND.