Na Rì: Hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội
Với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Na Rì đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.