Tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
Để nâng cao giá trị trên cùng một diện tích đất canh tác, những năm gần đây, người dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp đã ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.