Na Rì: Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể

21:30, 23/12/2021

Những năm qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Na Rì đã có bước phát triển rõ nét và ngày càng đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong huyện Na Rì đã có sự chuyển biến nhận thức về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế. Để cụ thể hóa Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật Hợp tác xã năm 2012, huyện Na Rì đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, Luật HTX; ban hành nhiều quyết định, kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc; có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX... Việc thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết và các cơ chế, chính sách đã tạo hành lang pháp lý hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, xây dựng các mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đến năm 2021, toàn huyện có 105 Tổ hợp tác với tổng số 1.239 thành viên (tăng 48 Tổ hợp tác so với năm 2017; 40 HTX thực hiện theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đang hoạt động với tổng số 387 thành viên, tổng số vốn điều lệ hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp là 35 HTX, chiếm 87,5%. Số HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp như: Sản xuất, chế tạo máy nông cụ, kinh doanh vận tải là 5 HTX, chiếm 12,5%. Riêng trong năm 2021 có 5 HTX được thành lập mới, với 48 thành viên. Hiện toàn huyện đã có 21 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 1 sản phẩm OCOP đạt 5 sao…

Tuy có nhiều chuyển biến rõ nét, nhưng việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế như: Vẫn còn lúng túng, vướng mắc trong việc hướng dẫn tổ chức thực hiện; cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy HTX phát triển khó tiếp cận và thiếu nguồn lực hỗ trợ, phần lớn các HTX hoạt động nhỏ hẹp, gói trọn trong khuôn khổ làng, xã, cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu thốn; năng lực cạnh tranh còn hạn chế, lợi nhuận thấp, lợi ích mang lại cho thành viên còn ít; chưa hình thành được các chuỗi liên kết sản xuất...

Đồng chí Hoàng Văn Thiên- Bí thư Huyện ủy cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể nhất là HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xác định rõ mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về năng lực quản lý, điều hành của cán bộ HTX. Chủ thể HTX và các xã viên không ỷ lại, trông chờ, mà phải năng động, sáng tạo, hội nhập với nền kinh tế thị trường trong bối cảnh dịch bệnh tác động nhiều mặt đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn tới…/.

D.K

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc