Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản

05:29, 23/10/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 573/KH-UBND về triển khai Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu chung là hướng tới phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản, trong đó ưu tiên phát triển tiêu thụ nông sản theo chuỗi liên kết bền vững có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ, đặc điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhằm nâng cao giá trị nông sản, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản (Trong ảnh: Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành triển khai mô hình nghệ nếp đỏ tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn).
Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành triển khai mô hình trồng nghệ nếp đỏ tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 100% sản phẩm nông nghiệp trong danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh và các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP có sử dụng mã số, mã vạch, dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm và được kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm quốc gia. Trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 20% doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản sản xuất, tiêu thụ nông sản thông qua các hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ. Tối thiểu 50% các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn biết đến và sử dụng kênh tiêu thụ hàng hóa thông qua thương mại điện tử; được tập huấn, đào tạo kiến thức về quản lý, áp dụng truy xuất nguồn gốc, trong đó tối thiểu 30% sản phẩm, hàng hóa sử dụng mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản.

Tỉnh tiếp tục phát triển các mục tiêu đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản, phấn đấu đến năm 2030 tối thiểu 50% doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn sản xuất, tiêu thụ nông sản thông qua các hợp đồng liên kết, tiêu thụ. Tối thiểu 90% các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản trên địa bàn biết đến và sử dụng thương mại điện tử làm phương tiện để tìm kiếm, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu tập huấn, đào tạo kiến thức về quản lý, áp dụng truy xuất nguồn gốc cho từ 80% doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp, trong đó từ 50% sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh khi bán ra thị trường có sử dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch. Hình thành từ 1-2 cơ sở logistics, dự trữ, bảo quản, sơ chế, bao gói, phân loại nông sản tập trung quy mô cấp tỉnh.

Để đạt những mục tiêu trên, tỉnh yêu cầu cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, gắn với trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng thời đảm bảo tính khả thi và hiệu quả thực tế. Tỉnh cũng xác định những nội dung cần thực hiện về công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin Đề án; về phát triển liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; phát triển kết cấu hạ tầng thương mại và xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và áp dụng truy xuất nguồn gốc trong kinh doanh tiêu thụ nông sản. Tăng cường quản lý quá trình sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm nông sản. Trong đó, khuyến khích sản xuất hàng hóa tập trung áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn thực phẩm, tiến tới sản xuất sản phẩm hữu cơ, đảm bảo nông sản được tiêu thụ trong chuỗi giá trị, đáp ứng đủ tiêu chuẩn trong nước và các nước nhập khẩu.

Sở Công thương được giao là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kịp thời với tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị liên quan./.

A.T

 


Ý kiến bạn đọc