Đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng bền vững

10:25, 17/09/2021

Tỉnh Bắc Kạn đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030.

Nhà máy sản xuất gạch Tuynel xã Quân Hà (Bạch Thông).

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng và triển khai kế hoạch với mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025: Tổng công suất các nguồn năng lượng tái tạo (thủy điện nhỏ, năng lượng mặt trời…) đạt khoảng 35MW, chiếm 40% công suất toàn tỉnh, sản lượng điện đạt khoảng 115 triệu KWh; 70% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; xây dựng, áp dụng 1 - 2 mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, phổ biến, nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch, sản xuất và tiêu dùng bền vững; 85% siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần sản phẩm bao bì từ vật liệu nhựa dùng một lần, khó phân hủy; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện với môi trường, dán nhãn sinh thái...

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình, từ tháng 6/2021, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sản xuất và tiêu dùng bền vững; thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; hướng dẫn người dân thực hành tốt về mua sắm xanh, thực hành lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên và bảo vệ môi trường…

Cùng với đó, tỉnh xác định thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững, gồm: Quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên; phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hoá, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững. Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, nâng cao nhận thức về sản xuất sạch, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường. Phát triển hệ thống phân phối, xuất nhập khẩu bền vững. Phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Theo đó, tỉnh đã hỗ trợ triển khai và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển mạng lưới liên kết bền vững giữa sản xuất tiểu thủ công nghiệp và sản xuất công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nhằm thực hiện các yêu cầu, quy định kỹ thuật về môi trường và phát triển bền vững của các bên liên quan trong chuỗi. Chỉ đạo các ngành chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ triển khai và nhân rộng các chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững, chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm; các mô hình nông nghiệp hữu cơ, mô hình nuôi trồng bền vững. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thông qua các đề tài, dự án khoa học công nghệ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xóa bỏ lò gạch nung thủ công, thay vào đó là phát triển các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung. Để phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tỉnh tập trung hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từ năm 2018 - 2020, tỉnh đã hỗ trợ 158 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ 6 HTX kiểu mới sản xuất theo chuỗi giá trị. Toàn tỉnh hiện có 131 sản phẩm OCOP; 46ha cam, quýt đạt tiêu chuẩn VietGAP; 224ha chè đạt tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm, VietGAP…

Với sự đồng thuận và vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương và các cơ sở sản xuất, nguồn tài nguyên, nhiên liệu trên địa bàn tỉnh sẽ được quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030./.

Bích Ngọc

 


Ý kiến bạn đọc