Bạch Thông: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

21:38, 20/09/2021

Ngày 20/9, huyện Bạch Thông tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, huyện Bạch Thông đã quan tâm xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách cán bộ, nguồn nhân lực, đất đai, chính sách tài chính tín dụng, hỗ trợ đầu tư, trong đó lồng ghép nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hỗ trợ cho các hợp tác xã trên 840 triệu đồng. Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020, hỗ trợ cho 04 hợp tác xã, với tổng số tiền trên 11,7 tỷ đồng.

Đồng chí Đinh Quang Hưng- Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

 

Giai đoạn 2001 - 2021, trên địa bàn huyện Bạch Thông thành lập 66 hợp tác xã, trong đó thực hiện giải thể 28 hợp tác xã hoạt động không hiệu quả, 05 hợp tác xã ngừng hoạt động. Đến nay toàn huyện còn 33 hợp tác xã đang hoạt động, với 583 thành viên. Tổng số vốn hoạt động của các hợp tác xã là hơn 81,3 tỷ đồng, doanh thu bình quân của một hợp tác xã là 1,8 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã là 45 triệu đồng/người/năm… Trên địa bàn có 03 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với 72 thành viên; bình quân doanh thu của tổ hợp tác là 200 triệu đồng/năm. Các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động tuân thủ theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định về sản xuất, kinh doanh; các mô hình hợp tác và liên kết gắn với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị đối với một số sản phẩm nông sản trên địa bàn từng bước được hình thành, góp phần ổn định đầu ra cho nông sản và nguyên liệu phục vụ cho chế biến, tác động tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển của địa phương…

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Bạch thông đã trao giấy khen cho 06 tập thể, 01 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012./.

X.N


Ý kiến bạn đọc