Chú trọng phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Phát huy thế mạnh về nguồn nước, nghề nuôi thủy sản đang được người dân các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh phát triển. Cùng với đó, các hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang được quan tâm chú trọng.