Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong 5 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư 08 dự án với tổng mức đầu tư trên 1.014 tỷ đồng. Lũy kế đến nay cả tỉnh có 145 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 13.611 tỷ đồng.