Bạch Thông: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
​​​​​​​Ngày 20/9, huyện Bạch Thông tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.