Bảo vệ môi trường khu vực hồ Ba Bể
Bên cạnh đẩy mạnh khai thác các hoạt động du lịch, thời gian qua, Vườn Quốc gia Ba Bể cũng hết sức chú trọng công tác phân loại, thu gom và tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa nhằm bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học.