Pác Nặm: Năng suất lúa xuân ước đạt 54,5 tạ/ha
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Pác Nặm đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân; tích cực làm đất, chuẩn bị các điều kiện để gieo cấy vụ mùa.