33 dự án liên kết sản xuất được thực hiện trong năm 2021
Năm 2021, toàn tỉnh có 33 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được cấp kinh phí để thực hiện theo Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh với tổng kinh phí 12.862 triệu đồng.