Phja Đăm và chuyện nêu gương
Nêu gương là một trong những phương thức giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đảng viên. “Cán bộ, đảng viên nêu gương trước dân” là nội dung trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Chi bộ Phja Đăm (xã Bằng Thành, Pác Nặm). Đây là nguyên nhân dẫn đến hiệu quả trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.