Họp Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh

20:04, 16/03/2022

Ngày 16/3, đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn( BCĐ) đã chủ trì Phiên họp lần 1 trong năm 2022 của Ban Chỉ đạo ( BCĐ), với sự tham dự của các thành viên BCĐ, các thành viên Tổ công tác giúp việc BCĐ về chuyển đổi số tỉnh.

Ngày 16/3, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh (BCĐ) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phiên họp lần 1/2022.  Dự họp có các thành viên BCĐ, các thành viên Tổ công tác giúp việc BCĐ về chuyển đổi số tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh (BCĐ) phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông– Cơ quan thường trực Tổ giúp việc đã thông qua các dự thảo: Báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ về chuyển đổi số tỉnh năm 2021, quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch hoạt động của BCĐ về chuyển đổi số của tỉnh năm 2022; Đề án tổng thể về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; danh mục nhiệm vụ ưu tiên về chuyển đổi số của tỉnh trong năm 2022.

Theo đó, BCĐ chuyển đổi số tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn xác định rõ năm 2022 là năm thúc đẩy mạnh mẽ, hành động cụ thể về chuyển đổi số của tỉnh trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Trong đó, với chính quyền số sẽ tiếp tục hoàn thiện các hệ thống hiện có; thúc đẩy việc kết nối, chia sẻ dữ liệu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hệ thống đã triển khai; tiếp tục triển khai các hệ thống, CSDL trọng tâm mang lại hiệu quả cao, có giá trị lan tỏa lớn. Với kinh tế số, sẽ tập trung nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn về chuyển đổi số; lựa chọn một số doanh nghiệp phù hợp để tư vấn và đồng hành triển khai các giải pháp chuyển đổi số thiết thực. Với xã hội số, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong việc triển khai sâu rộng về chuyển đổi số; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chủ động đề ra các giải pháp, việc làm cụ thể, góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đồng thời chủ động triển khai số hóa dữ liệu, thông tin thuộc ngành, địa phương quản lý; chủ động đầu tư, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành, hướng tới chuyển đổi số đồng bộ trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành đang quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành tập trung rà soát, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan. Đối với các sở, ban, ngành có các bộ, ngành chủ quản đang được giao triển khai các nền tảng số quốc gia cần chủ động theo dõi, phối hợp trong quá trình xây dựng nền tảng và đề xuất giải pháp, lộ trình sớm ứng dụng nền tảng trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn thông minh; thành lập Tổ công nghệ cộng đồng tại cơ sở và đề xuất, triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại đơn vị, địa phương.

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh họp phiên thứ nhất năm 2022.
Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh họp phiên thứ nhất năm 2022.

 Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ về chuyển đổi số tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian qua, công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh đã được quan tâm; trong đó, nội dung triển khai xây dựng, phát triển chính quyền số đã đạt một số kết quả, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Năm 2022, BCĐ cần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của tỉnh nhằm mang lại những kết quả đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số và phát triển xã hội số; đồng thời mang lại những lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, với vai trò là cơ quan thường trực cần nhanh chóng chỉnh sửa Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo các ý kiến góp ý của thành viên BCĐ tại cuộc họp. Rà soát tổng thể, hoàn thiện đề án và trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 3/2022; chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, kế hoạch hoạt động năm 2022 của BCĐ và trình tỉnh ban hành; hoàn thiện danh mục nhiệm vụ ưu tiên về chuyển đổi số năm 2022 và tham mưu trình tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở Đề án tổng thể chuyển đổi số, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới.

Anh Thúy


Ý kiến bạn đọc