CHUYỂN ĐỔI SỐ XÂY DỰNG XÃ THÔNG MINH: VI HƯƠNG ĐI NHANH, ĐI TRƯỚC DỄ THU HÚT NGUỒN LỰC - Bài 1
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, tỉnh Bắc Kạn đã chọn xã Vi Hương, huyện Bạch Thông để thử nghiệm chuyển đổi số, kết quả bước đầu khẳng định: Đi nhanh, đi trước giúp dễ thu hút nguồn lực.