Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối hoạt động Hội
Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các nền tảng trực tuyến một cách sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong tuyên truyền và thực hiện nhiều hoạt động của Hội, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nhanh chóng, thông tin chính xác đến từng hội viên và quần chúng nhân dân.