Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 10/11/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 7572/UBND-VXNV về việc thực hiện Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 7/11/2021 về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nội dung văn bản như sau: