Tạo sức mạnh trên mặt trận tư tưởng - lý luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng trong cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh trên mặt trận tư tưởng - lý luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.