Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh

20:35, 17/09/2021

Ngày 17/9, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh, kết nối đến 128 điểm cầu với hơn 6.000 đại biểu tham dự.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh; Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu Hội trường tầng 1, trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

Trong thời gian 01 ngày, Hội nghị đã được quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương gồm:

Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Kết luận số 09-KL/TW, ngày 09/7/2021 của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên.

Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025.

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành điều lệ Đảng.

Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025.

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 03/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 24/8/2021 của Tỉnh ủy về  tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 24/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 25/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tình hình mới.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một số hội nghị trong thời gian qua.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh mới ban hành trên các lĩnh vực. Các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị sớm cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng được đề cập tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới được Trung ương và tỉnh ban hành để triển khai thực hiện hiệu quả tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh khẳng định: Đây là Hội nghị đầu tiên với quy mô lớn nhất của tỉnh ta từ trước tới nay. Số điểm cầu, số đại biểu tham dự lớn, số văn bản quán triệt nhiều nhưng công tác chuẩn bị kỹ, nội dung ngắn gọn chủ yếu tập trung vào những vấn đề chính. Đồng chí đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của đại đa số các đại biểu, sự chuẩn bị của các cơ quan tham mưu. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại cần được rút kinh nghiệm…

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Để các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng sớm đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp uỷ các cấp tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập trong cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp ngay sau Hội nghị này. Việc quán triệt, học tập phải được tổ chức nghiêm túc, tránh hình thức. Xác định vấn đề trọng tâm cần quán triệt sao cho phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, đảm bảo tính khả thi, không sao chép, giải pháp rõ, có thời gian, phân công cụ thể, tránh chung chung. Cấp ủy các cấp phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện để từ đó kịp thời phát hiện, định hướng cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hiện nay đang là thời điểm tỉnh ta đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021; đồng chí yêu cầu các cấp ủy, các cấp, ngành, địa phương, cấp ủy viên các cấp và người đứng đầu quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân các nguồn vốn; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức việc dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn…

Thời gian qua, tỉnh ta đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Vì qua theo dõi, vẫn còn một bộ phận người dân, thậm chí có cả cán bộ, đảng viên chấp hành chưa nghiêm quy định phòng, chống dịch; công tác quản lý người tự cách ly tại nhà còn bất cập; hoạt động của Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng có nơi chưa thường xuyên…

Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường công tác chỉ đạo; chú trọng tuyên truyền điểm mới trong các văn bản của Trung ương, của tỉnh giúp Nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ để thực hiện cho đúng; tăng cường tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho các y, bác sỹ các tuyến, trang bị thiết bị y tế đảm bảo cho công tác điều trị nếu có nhiều bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn. Quan tâm hỗ trợ, động viên các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong các trường học. Tinh thần phòng, chống dịch là phải thực sự chủ động, tiến công. Đồng chí đánh giá rất cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, các địa phương, các lực lượng tuyến đầu và Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua; đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn, biểu dương tinh thần nhiệt huyết của các y, bác sĩ; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ nhu yếu phẩm, đóng góp công sức hỗ trợ Nhân dân các tỉnh, thành phố chống dịch.

Đồng chí mong muốn và trân trọng đề nghị các đại biểu tiếp tục lan tỏa tinh thần đó trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…/.

N.V - Văn Lạ


Ý kiến bạn đọc