Nâng cao hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh cơ sở

14:06, 22/12/2020

Toàn tỉnh có 103/108 xã, phường, thị trấn có Đài truyền thanh cơ sở, trong đó có 48 đài hữu tuyến (truyền thanh có dây) và 55 đài vô tuyến (truyền thanh không dây phát sóng FM). Hệ thống Đài truyền thanh cơ sở đã có những đóng góp tích cực trong việc chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân.

Trong năm, các Đài truyền thanh cơ sở đã tuyên truyền sâu rộng về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, địa phương như: Đại hội đảng bộ các cấp; công tác phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt là tại các huyện, xã, hệ thống truyền thanh không dây đã phát huy hiệu quả tích cực, phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch của ngành Y tế… Đồng thời, thông tin kịp thời về các lĩnh vực, nhất là trong việc cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng nông thôn mới...

Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở còn bộc lộ những hạn chế như: Trong số 103 Đài truyền thanh cơ sở thì còn 11 đài không hoạt động; cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của hệ thống truyền thanh ở một số xã do đầu tư đã lâu nên máy móc, thiết bị xuống cấp; việc đầu tư, duy tu, bảo dưỡng, thay thế, nâng cấp chưa thường xuyên do thiếu kinh phí. Nguồn lực cho việc sản xuất chương trình, phát sóng chất lượng không cao. Cụ thể như: Còn có những Đài truyền thanh chỉ có 01 hoặc 02 cụm loa ở trung tâm xã hoạt động được, các cụm loa còn lại đều bị hỏng, hiệu quả thông tin tuyên truyền chưa cao. Trong khi đó, một số cấp ủy, chính quyền chưa chủ động bố trí ngân sách hằng năm để bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung thiết bị cho Đài truyền thanh cơ sở. Bên cạnh đó, Nhà nước chưa có quy định chức danh chuyên trách vận hành Đài truyền thanh cấp xã. Hiện, cán bộ phụ trách đài truyền thanh chủ yếu kiêm nhiệm, không ổn định, thiếu kinh nghiệm, phụ cấp kiêm nhiệm còn ít...

Bàn giao Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho xã Hiệp Lực (Ngân Sơn), do Qũy Thiện tâm- Tập đoàn Vingroup tài trợ.
Bàn giao Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho xã Hiệp Lực (Ngân Sơn), do Quỹ Thiện tâm- Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Để đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời, đa dạng tới các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hệ thống đài truyền thanh cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư. Hằng năm, thông qua các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh, nguồn vốn đầu tư của huyện đã góp phần duy trì hiệu quả hoạt động của các đài truyền thanh ở 92 xã, phường, thị trấn.

Trong năm 2020, được sự tài trợ của Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup, toàn tỉnh đã có 07 đài truyền thanh thông minh (công nghệ truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông mới đưa vào sử dụng tháng 10/2020) tại các xã: Cốc Đán, Thượng Quan, Lãng Ngâm (Ngân Sơn); Phúc Lộc, Cao Thượng, Đồng Phúc (Ba Bể); Xuân Dương (Na Rì). Trong năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Cục Thông tin cơ sở tổ chức 01 hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thông tin cơ sở cho viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện và cán bộ phụ trách đài truyền thanh cấp xã.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở, trong thời gian tới cần tiếp tục đề cao vai trò hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành trong việc đầu tư cho hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở; trang bị cơ sở vật chất hiện đại; có cơ chế, chính sách phù hợp đối với hoạt động của các Đài truyền thanh cơ sở. Có cơ chế đặc thù đãi ngộ đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành Đài truyền thanh cơ sở. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Đài truyền thanh; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích các cá nhân, mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành và tuyên truyền ở cơ sở.

Hướng tới chuyển đổi các Đài truyền thanh không dây cấp xã (băng tần 87-108MHz) sang phương thức Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện quan tâm đầu tư, bố trí kinh phí bổ sung thêm các cụm thu loa để hoàn thiện hệ thống truyền thanh công nghệ thông tin – viễn thông tại các xã đã được đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành những cơ chế, chính sách, quy định trong việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ); chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông quan tâm, đầu tư hạ tầng cho các khu vực khó khăn, xây dựng trạm BTS tại các điểm chưa có sóng 3G, bảo đảm phủ sóng di động tại tất cả các thôn trên địa bàn tỉnh.../.

Anh Thúy