Chợ Mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính

09:30, 22/12/2020

Năm 2020, công tác cải cách hành chính vẫn là chương trình trọng tâm, xuyên suốt được cấp ủy huyện Chợ Mới lãnh đạo, chỉ đạo, nhờ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc kiểm tra công vụ đột suất góp phần nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.
Kiểm tra công vụ đột xuất góp phần nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.

Để thực hiện công tác cải cách hành chính có hiệu quả, huyện Chợ Mới đã ban hành các kế hoạch, văn bản tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng hệ thống chính quyền thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực. Huyện chỉ đạo việc niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; công khai kết quả xử lý vi phạm về thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Đồng thời, tuyên truyền nội dung cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; sử dụng phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công mức độ cao. Trong năm, việc kiểm tra công vụ đột xuất của cơ quan chức năng của tỉnh cũng góp phần nâng cao thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Nhờ triển khai tốt các nội dung của công tác cải cách hành chính, một số xã đã vươn lên dẫn đầu về điểm số xây dựng chính quyền điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Từ năm 2019 đến nay, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Mai đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Xã quan tâm chỉ đạo việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong bộ phận một cửa; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức cấp xã đi học tập, bồi dưỡng để đạt chuẩn về năng lực công tác. Cấp ủy thường xuyên tổ chức sinh hoạt tư tưởng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ và phương pháp làm việc của cán bộ, công chức. Nhờ đó, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã có sự chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình đến giao dịch tại địa phương. Cuối năm 2019, Thanh Mai trở thành 1 trong 3 xã cải cách hành chính tốt nhất huyện Chợ Mới và đứng thứ nhì toàn tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử.

Đồng chí Nguyễn Bá Việt- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Mai cho biết: Cải cách thủ tục hành chính là chương trình trọng tâm, xuyên suốt được cấp ủy chỉ đạo trong năm 2020. Theo đó, cấp ủy, chính quyền xã tập trung vào thực hiện giao ban giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tổ chức các cuộc họp chuyên đề để chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy hướng tới năng động, sáng tạo, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, phấn đấu trở thành xã luôn dẫn đầu về cải cách hành chính.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong năm 2020, huyện Chợ Mới đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức không thực hiện đúng quy định, lợi dụng quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu các cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Theo đó, huyện đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại 9 cơ quan, đơn vị, gồm 07 xã và 02 phòng chuyên môn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc rà soát, bổ sung, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả; xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả kiểm tra tại các xã cho thấy, các đơn vị đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định. Công tác tổ chức bộ máy tại các đơn vị cấp xã đã đi vào ổn định, việc quản lý sử dụng biên chế được bố trí, phân công phù hợp theo vị trí việc làm. Các cán bộ, công chức các đơn vị đã có ý thức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao thái độ phục vụ Nhân dân; sử dụng phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc, hòm thư công vụ, chữ ký số chuyên dùng và phần mềm một cửa điện tử liên thông tương đối thành thạo.

Việc kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị. Đây là cơ sở để huyện Chợ Mới kịp thời điều chỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Hà Thanh