Phát triển 20 sản phẩm OCOP mới đạt 3 sao trở lên

09:36, 22/03/2021

Đây là một trong những chỉ tiêu của Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Các hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được triển khai tổ chức trong năm 2021.
Các hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được triển khai tổ chức trong năm 2021.

Theo kế hoạch, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu phát triển ít nhất 20 sản phẩm mới đạt 3 sao trở lên; củng cố nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được công nhận tại địa phương, tập trung lựa chọn 1-2 sản phẩm phát triển tăng về quy mô, chất lượng và mở rộng thị trường; củng cố, phát triển 2-3 chủ thể OCOP đã tham gia Chương trình giai đoạn 2018-2020 và phấn đấu phát triển 08 chủ thể mới có sản phẩm tham gia năm 2021.

UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021, chỉ đạo các địa phương về hoàn thiện và phát triển sản phẩm trong năm 2021; thường xuyên tổ chức kiểm tra, hỗ trợ  thực hiện Chương trình tại các huyện, thành phố.

Các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai Chương trình, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức kinh tế, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn.

Đối với các chủ thể OCOP, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức sản xuất các sản phẩm OCOP gắn với trồng và chế biến nguyên liệu theo chuỗi giá trị đảm bảo tiêu thụ được nhiều sản phẩm nông nghiệp cho các thành viên của tổ chức kinh tế và Nhân dân trong khu vực để góp phần tăng thu nhập và giảm nghèo và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Huy động nguồn lực của đơn vị để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng (máy móc thiết bị, nhà xưởng…) đảm bảo đủ năng lực sản xuất các sản phẩm OCOP ở quy mô trung bình trở lên. Nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo theo các tiêu chí sản phẩm OCOP./.

Thanh Huyền