THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

10:29, 28/05/2020

Ban quản lý dự án KfW8 tỉnh Bắc Kạn thông báo mời thầu gói thầu Trang thiết bị phục vụ tỉa thưa, tỉa cành (đợt 2).

- Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án KfW8 tỉnh Bắc Kạn.

- Tên gói thầu: Trang thiết bị phục vụ tỉa thưa, tỉa cành (đợt 2).

- Phát hành BYCBG: Trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn).

- Số TBMT: 20200544521-00

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tránh rút gọn.

- Giá gói thầu: 170.317.770 đồng.

- Đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 02/6/2020.

- Mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 02/6/2020.

Giám đốc Ban quản lý dự án

Nguyễn Mỹ Hải