Địa Linh tập trung phát triển kinh tế - xã hội

09:19, 29/05/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Địa Linh (Ba Bể) đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân phát triển kinh tế theo hướng sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay.

Kinh tế - xã hội của xã Địa Linh những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hạ tầng cơ sở được đầu tư đạt những kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền xã xác định sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi vẫn là ngành kinh tế chủ lực của địa phương, từ đó ban hành các nghị quyết hàng năm sát với điều kiện cụ thể của địa phương để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

ểwte4t
Cây bí xanh đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân xã Địa Linh.

Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đều tăng, từ 1.950 tấn (năm 2015) lên 2.250 tấn (năm 2019), vượt 250 tấn so với nghị quyết của xã đề ra; bình quân lương thực đầu người đạt 650kg/người/năm. Bên cạnh đó, xã tập trung phát triển một số cây trồng thế mạnh theo hướng hàng hóa như cây mận địa phương. Đến nay toàn xã đã có 45ha mận, trong đó 15ha đã cho thu nhập, với khoảng 150 triệu đồng/năm; cây bí xanh trên 45ha, cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm; cây chuối tây 200ha cho thu nhập từ 50- 100 triệu đồng/năm. 70ha đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn đạt thu nhập 100 triệu đồng/ha (năm 2019).

Trong công tác trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng luôn được chú trọng; giá trị từ rừng trong những năm gần đây cho thu nhập đáng kể đối với người trồng rừng, góp phần giảm nghèo ở địa phương. Tổng diện tích rừng trồng đến hết năm 2019 đạt trên 1.776ha, trong 5 năm xã đã trồng mới được 120ha, nâng độ che phủ lên 76%, đạt 100% chỉ tiêu Đại hội. Tổng thu nhập toàn xã từ khai thác rừng trồng như mỡ, thông, xoan, trúc... ước đạt 5 tỷ đồng/năm.

Được hưởng lợi từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là nguồn lực từ Chương trình 30a, 135, xây dựng nông thôn mới... xã Địa Linh đã triển khai hiệu quả nhiều dự án hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nhất là hỗ trợ cây trồng, vật nuôi; nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Là xã thuộc diện 135, với xuất phát điểm còn thấp nhưng trong 5 năm qua, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước hoàn thiện, đặc biệt là công trình quan trọng như kênh mương thuỷ lợi, đường nông thôn... đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, đi lại, giao lưu hàng hoá; hệ thống lưới điện quốc gia được Nhà nước đầu tư xây dựng. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2019, xã Địa Linh đã đầu tư xây dựng 35 công trình với tổng vốn đầu tư các chương trình, dự án trên 32 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm đầu tư. Công tác giáo dục được chú trọng, mạng lưới trường lớp được đầu tư xây dựng, toàn xã duy trì 3 bậc học gồm mầm non, tiểu học, THCS. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; đặc biệt là việc phòng, chống dịch bệnh. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao được duy trì và phát triển. Đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến năm 2019, trên 95% hộ có truyền hình, 90% hộ dùng mạng internet, 98% hộ sử dụng điện thoại. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, đến cuối năm 2019 số hộ nghèo còn 13,7% (bình quân giảm 5,8%/năm)...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Địa Linh có bước đổi mới, cùng với sự cố gắng của các Hội đoàn thể và Nhân dân đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các Hội đoàn thể được nâng lên.

Kết quả nổi bật ở tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và công tác xây dựng Đảng là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền xã Địa Linh tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ tới. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển văn hóa bản sắc dân tộc. Kết hợp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội, ổn định và cải thiện đời sống Nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị- xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra./.

Nguyễn Nghĩa