Quy định mới về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

07:58, 04/03/2019

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Theo đó, Thông tư 27 có phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và đánh dấu mẫu vật. Thông tư quy định theo chuỗi từ khai thác (khai thác chính, khai thác tận thu, tận dụng…), nhập khẩu gỗ, gỗ sau xử lý tịch thu đến khâu vận chuyển, cất giữ, chế biến, lưu thông và xuất khẩu; quy định nhiều mẫu bảng kê lâm sản, đảm bảo phù hợp với loại lâm sản trong lưu thông.

rfgreg

Thông tư 27 có nhiều điểm mới thuận lợi cho người dân khai thác, chế biến lâm sản

Ảnh: Chế biến lâm sản ở Nà Phặc, Ngân Sơn

Hồ sơ khai thác gồm có: Bản sao quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc bản sao dự án lâm sinh hoặc chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học được phê duyệt; Bản chính báo cáo địa danh, diện tích, khối lượng lâm sản dự kiến khai thác theo mẫu 07 của Thông tư này.

Trước khi khai thác, chủ rừng hoặc tổ chức, cá nhân khai thác (trong trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác không phải là chủ rừng) nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác đối với chủ rừng là tổ chức hoặc đến cơ quan Kiểm lâm sở tại đối với chủ rừng là cá nhân để tổng hợp, kiểm tra trong quá trình khai thác.

Sau khai thác, chủ lâm sản lập và trình cơ quan Kiểm lâm sở tại xác nhận bảng kê lâm sản….Đặc biệt, đối với khai thác rừng trồng thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, Điều 15 của Thông tư này quy định rất thuận lợi cho chủ rừng như: Đối tượng khai thác: Gỗ rừng trồng, gỗ vườn và cây trồng phân tán thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, bao gồm cả gỗ được trồng theo các chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước; thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của thực vật rừng.

Về trình tự thực hiện: Chủ rừng tự quyết định việc khai thác. Sau khai thác, chủ lâm sản lập bảng kê lâm sản để báo cho UBND xã.../.


                                                             Tin:  Phan Quý