Chuyên mục: Thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý nhằm triển khai thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018

10:29, 14/12/2020

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, chỉ đạo các trường lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, ngành Giáo dục đẩy mạnh bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý nhằm triển khai thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018.

Giờ học lớp 1 tại Trường Tiểu học Bộc Bố
Giờ học lớp 1 tại Trường Tiểu học Bộc Bố (Pác Nặm).

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ, sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; chuẩn bị đội ngũ; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn; tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, xây dựng tài liệu giáo dục địa phương...  Triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình, đặc biệt là kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021.

Thực hiện Kế hoạch và Quyết định của UBND tỉnh về biên soạn, thẩm định, tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình GDPT 2018, Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở tiến hành thẩm định lần thứ ba (lần thẩm định cuối) cuốn tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn - lớp 1. Hiện nay, các tác giả đang chỉnh sửa, hoàn thiện cuốn tài liệu để tổ chức phát hành tài liệu trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định hiện hành. Đối với cuốn tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn - lớp 6, hiện nay đang thực hiện biên soạn.

Căn cứ văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo, các Phòng Giáo dục - Đào tạo trong tỉnh đã tích cực, chủ động theo thẩm quyền tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nghiêm túc; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; kịp thời báo cáo tình hình triển khai về Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND cấp huyện, thành phố trong quá trình thực hiện.

Phối hợp với các cơ quan báo chí ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình GDPT 2018; kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận với ngành Giáo dục - Đào tạo trong triển khai thực hiện; tích cực, chủ động tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình hành động của ngành về thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đến toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh trong các kỳ hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, các buổi sinh hoạt đảng và các tổ chức đoàn thể.

Năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh có 116 trường tiểu học với 381 lớp và 6.048 học sinh lớp 1 tham gia học Chương trình GDPT 2018. Để triển khai Chương trình GDPT 2018, bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, chỉ đạo các trường lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, ngành đẩy mạnh bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý. Theo đó, sở đã cử 450 lượt giáo viên, cán bộ quản lý cấp Tiểu học, THCS, THPT tham gia các khoá bồi dưỡng theo chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Hiện nay, Sở Giáo dục - Đào tạo đã hoàn thành việc triển khai bồi dưỡng mô đun 1 cấp Tiểu học, THCS, THPT và GDTX cho 2.009 giáo viên (Tiểu học: 668 người; THCS: 875 người; THPT và GDTX: 466 người) và 180 cán bộ quản lý (THCS: 140 người; THPT: 42 người). Trong tháng 12/2020, Sở Giáo dục - Đào tạo tiếp tục thực hiện việc bồi dưỡng mô đun 2 cho giáo viên và cán bộ quản lý các cấp học.

Việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 nói chung và lớp 1 năm học 2020 - 2021 nói riêng nhận được sự đồng thuận của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh./.

Việt Bắc