Bảo đảm điều kiện tốt nhất cho Chương trình GDPT mới đối với lớp 2, lớp 6

10:37, 21/12/2020

Cùng với triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới đối với khối lớp 1 năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục và các địa phương trong tỉnh đang tích cực rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên… đảm bảo triển khai hiệu quả Chương trình GDPT mới đối với lớp 2 và lớp 6 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Ðào tạo và của tỉnh.

Sở Giáo dục & Ðào tạo tỉnh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên bậc học tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chương trình GDPT 2018
Sở Giáo dục & Ðào tạo tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và Chương trình GDPT 2018.

Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới

Căn cứ vào lộ trình của Bộ Giáo dục & Ðào tạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục & Ðào tạo tỉnh với chức năng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT mới, chủ động tham mưu UBND tỉnh về triển khai, thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT mới trên địa bàn tỉnh đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục & Ðào tạo tỉnh quán triệt đầy đủ tới toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn bộ nội dung Thông tư số 32/2018/TT-BGDÐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục & Ðào tạo về việc ban hành Chương trình GDPT. Chỉ đạo các phòng Giáo dục & Ðào tạo trong tỉnh rà soát, sắp xếp đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung...

Sở Giáo dục & Ðào tạo tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông đại trà năm 2020 thực hiện Chương trình GDPT 2018. Hiện nay đang triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, trong đó ưu tiên đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020 - 2021; triển khai tập huấn, bồi dưỡng đại trà tại các địa phương theo hình thức tập trung kết hợp với hình thức trực tuyến; đảm bảo 100% giáo viên được phân công dạy Chương trình GDPT hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời điểm triển khai áp dụng ở từng lớp.

Cùng với công tác bồi dưỡng cán bộ giáo viên, Sở Giáo dục & Ðào tạo tỉnh cũng thành lập Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn trong Chương trình GDPT; phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ưu tiên đối với lớp 2 và lớp 6

Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 2, lớp 6 từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh, mới đây, Sở Giáo dục & Ðào tạo tỉnh đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác chuẩn bị thiết bị dạy học triển khai Chương trình GDPT 2018. Theo đó, Sở Giáo dục & Ðào tạo tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 hiện có của các nhà trường theo Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Lập kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 2 và lớp 6 để thực hiện Chương trình GDPT mới trong năm học 2021 - 2022. Sở Giáo dục & Ðào tạo tỉnh sẽ tổng hợp số liệu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu của các đơn vị để báo cáo Sở Tài chính và UBND tỉnh.

Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới được triển khai theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học trong toàn tỉnh, đối với cấp tiểu học từ năm học 2020 - 2021, đối với cấp THCS từ năm học 2021 - 2022 và đối với cấp THPT từ năm học 2022 - 2023 theo hướng dẫn và lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

Năm học 2020 - 2021: Lớp 1

Năm học 2021 - 2022: Lớp 2, lớp 6

Năm học 2022 - 2023: Lớp 3, lớp 7, lớp 10

Năm học 2023 - 2024: Lớp 4, lớp 8, lớp 11.

Đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 6 năm học 2021-2022, Sở Giáo dục & Ðào tạo tỉnh chỉ đạo các Phòng Giáo dục & Ðào tạo báo cáo, tham mưu cho cơ quan quản lý thực hiện công tác tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ theo hướng ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho những môn học mới ở các cấp học; cung cấp nhu cầu sử dụng nhằm đáp ứng kịp thời nguồn tuyển dụng theo lộ trình đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Linh hoạt bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên hiện có, những khối lớp triển khai thực hiện trước thì cần ưu tiên đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo quy định đối với mỗi cấp học. Trong trường hợp chưa thể bố trí đủ giáo viên theo định mức thì cần có các giải pháp tạm thời, phù hợp với đặc điểm từng trường, từng địa phương để đảm bảo “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”. Cụ thể, đối với cấp tiểu học, cần có phương án bồi dưỡng để giáo viên tiểu học dạy các môn chung có thể dạy cả những môn học như: Giáo dục thể chất, phân môn Công nghệ trong Tin học và Công nghệ... Có thêm các phương án bố trí giáo viên theo cách thức một giáo viên dạy ở 2 trường trên cùng địa bàn, hoặc điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu…

Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh học sinh và xã hội hiểu về Chương trình GDPT mới, tạo đồng thuận cao nhất khi triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh./.

Việt Bắc