Hòa chung không khí Ngày hội non sông

15:38, 20/05/2016

Đi bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân. Dân tộc ta có được quyền lợi chính trị này là từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Ngay khi tuyên bố độc lập, trong điều kiện đất nước gặp khó khăn chồng chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký và ban hành các sắc lệnh đặt nền móng cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào 06-01-1946.

Bảy mươi năm đã trôi qua kể từ ngày tổ chức Tổng tuyển cử đầu tiên, tinh thần bầu cử vẫn luôn thôi thúc trong mỗi người dân Việt Nam. Qua mỗi cuộc bầu cử càng củng cố thêm quan điểm, chủ trương và kinh nghiệm, tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật. Đến nay, mọi công việc đã chu đáo, hoàn tất, thẻ cử tri đã được phát đến tay mỗi người, không khí bầu cử đã thực sự đến với từng nhà, từng người, tất cả đã sẵn sàng cho Ngày hội lớn.

Chủ nhât, ngày 22-5-2016, sẽ là ngày hội chính trị  lớn của toàn dân, tất cả cử tri trong nước sẽ thực hiện quyền công dân nhằm góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Mỗi lá phiếu sẽ thật sự có ý nghĩa khi cử tri đề cao trách nhiệm; công tâm, khách quan, vô tư và sáng suốt lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Mọi cử tri hãy hăng hái đi bỏ phiếu và thực hiện nghiêm túc quyền, nghĩa vụ của mình, hãy nhớ lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có quyền mà không dùng quyền cho sáng suốt, ấy là tự mình hủy quyền của mình. Hỡi các bạn cử tri, ta chớ quên điều ấy”.

                                                                                                                                       Bắc Kạn