Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

11:11, 28/10/2015


Sau ba ngày (15,16 và 17/10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã đã nghe Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung thảo luận đóng góp ý kiến của đại biểu dự đại hội vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI với nhiều mục tiêu quan trọng.


 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X đã đánh giá sát những kết quả đạt được trong 5 năm qua. Trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh ta luôn quan tâm xây dựng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả cho thấy, kinh tế- xã hội có bước phát triển khá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững; Công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: Trong số 72 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra, có đến 32 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và không đạt. Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; công nghiệp tăng trưởng chậm; thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Nhiều hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo chậm được khắc phục. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu…
Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá sát những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

xcxcv
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI ra mắt Đại hội


Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 50 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Du được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Lý Thái Hải, Hoàng Duy Chinh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

fdvdv
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra mắt Đại hội

Bầu ra Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, đồng chí Cù Ngọc Cường được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã thảo luận và tiến hành bầu Đoàn đại biểu gồm    15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với một số mục tiêu cụ thể quan trọng như sau:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,6% (theo giá so sánh 2010), trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,5%; Khu vực công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 6,2%. Khu vực dịch vụ tăng 7,5%.
- Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế: Khu vực nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 31%; khu vực công nghiệp - xây dựng 20%; khu vực dịch vụ 49%.
- GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 phấn đấu đạt trên 39 triệu đồng, tương đương 1.740 USD (quy đổi theo tỷ giá hiện tại).
- Phấn đấu đến năm 2020, sản lượng lương thực có hạt đạt 175.000 tấn; 20% số xã (22 xã) đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân các xã đạt trên 10 tiêu chí. Trong 5 năm thành lập ít nhất 80 Hợp tác xã; trồng rừng mới 6.500ha/năm; nâng tỷ lệ che phủ đến năm 2020 đạt 72%;
- Đến năm 2020, phấn đấu 100% rác thải tại đô thị và 70% rác thải nông thôn được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn; 98% hộ dân sử dụng điện lưới Quốc gia; 98% hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
- Tỷ lệ GRDP vào ngân sách đến năm 2020 đạt 9,34% (bình quân của cả giai đoạn là 8%). Thu ngân sách tăng bình quân 18,6% /năm, đến năm 2020 đạt 1.100 tỷ đồng.
-  Đến năm 2020 có thêm 40 trường đạt chuẩn Quốc gia; Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm đạt 90% trở lên.

gfgf
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XI


- Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1%; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 18%; đạt 16 bác sĩ/vạn dân; 100% số xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.
- Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 40%; bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 4.500 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 2-2,5%/năm.
- Phấn đấu đến năm 2020 có 85% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 72% số làng bản, tổ, phố được công nhận làng, bản, tổ, phố văn hóa. 100% xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động tốt.
- Hằng năm, phấn đấu tuyển quân, giáo dục quốc phòng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ  tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu trị an xá, phường thị trấn đạt 100% chỉ tiêu quy định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cấp tỉnh đạt 3% dân số.
- Phấn đấu tỷ lệ khám phá án hàng năm đặt 85% trở lên; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
-  Phấn đấu đến năm 2020, 100% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm; 70% cán bộ và 100% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; tỷ lệ cơ quan hành chính cấp tỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đạt 100% và mức độ 3 đạt 40%; tỷ lệ cơ quan hành chính cấp huyện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đạt 100% và mức độ 3 đạt 30%.
-  Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 1.200 đảng viên trở lên; có ít nhất 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Phấn đấu 95% số thôn có chi bộ sinh hoạt độc lập vào năm 2020.
Chương trình nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 là:
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo bước chuyển cơ bản trong công tác cán bộ.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX); xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào nông, lâm nghiệp, du lịch, hạ tầng công cộng và một số dịch vụ công.
- Nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn, giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân làm, nhà nước hỗ trợ”.
- Phát triển nong nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thướng hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường. Tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ  để nâng cao giá trị kinh tế.

dfgdfg
Đồng chí Nguyễn Văn Du-Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội


 

                                                                               Nhóm Phóng viên