Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức

07:02, 24/04/2014

 Ngày 18/4/2014, Tỉnh uỷ Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Toàn văn Chỉ thị như sau:

 

Thời gian qua, việc chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đã từng bước đi vào nề nếp; đa số cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt kỷ luật lao động, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, có ý thức chủ động nghiên cứu, học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn, qua đó nâng cao hiệu quả công tác.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang chưa chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công vụ và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị như: Nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân nhưng không giải quyết đúng thời hạn, thậm chí cố tình dây dưa kéo dài; không sẵn sàng nhận sự phân công, điều động của tổ chức; thiếu tôn trọng, lễ phép, lịch sự khi giải quyết công việc; vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc như: làm việc riêng, đi muộn, về sớm, chơi games, đánh bài, uống rượu, bia trong giờ làm việc…; chưa tự giác nghiên cứu tài liệu liên quan dẫn đến không sâu về chuyên môn nghiệp vụ; chưa có kế hoạch, giải pháp công tác cụ thể nên thiếu chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao… điều đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác và tác phong, uy tín, hình ảnh của người cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang.

 

Nguyên nhân của yếu kém trên là do ý thức của một số cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang về chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị chưa cao; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thực sự gương mẫu trong công tác và sinh hoạt; còn buông lỏng quản lý, thiếu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với việc chấp hành kỷ luật lao động, thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; còn nể nang, né tránh trong xử lý các hành vi vi phạm. Sự phối hợp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả…

 

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những yếu kém trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu:

 

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có kế hoạch quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức về Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 và Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010. Đặc biệt, quan tâm quán triệt các điều, khoản quy định về nguyên tắc thi hành công vụ, hoạt động nghề nghiệp; về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; về đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang  trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 422/CT-BTL ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Tư lệnh Quân khu I về việc tăng cường chấp hành điều lệnh - xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật Quân đội trong toàn Quân khu (trong lực lượng quân đội nhân dân) và quán triệt thực hiện đầy đủ 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật, Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân và quy chế văn hóa của cơ quan, đơn vị (trong lực lượng Công an nhân dân).

Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc chấn chỉnh ý thức chấp hành pháp luật, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng thuộc thẩm quyền quản lý. 

 

2. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang phải nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, quyết định điều động, luân chuyển cán bộ của cấp có thẩm quyền.

 

3. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ “về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước”; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định bảo đảm phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị và tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật hiện hành. Quan tâm khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang phát huy ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

4. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là đối với cán bộ chủ chốt các cấp. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nếu để cơ quan, đơn vị xảy ra các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ.

 

5. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, động viên cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi nhiệm vụ. Tăng cường sự phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Từng cơ quan, đơn vị có cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời, chính xác các thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân hoặc các cơ quan, đơn vị khác về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý.

 

6. Tiếp tục chấn chỉnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường các biện pháp chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội và thực hiện nếp sống văn minh và Thông báo số 298-TB/TU ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc hạn chế sử dụng bia, rượu. Triển khai thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020. Thực hiện nghiêm quy định cấm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc (buổi sáng và buổi trưa, kể cả khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tiếp khách). Chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định hoặc say rượu, bia trong giờ làm việc.

 

7. Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chỉ thị này. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, quy định rõ thời hạn giải quyết các loại công việc cho tổ chức, cá nhân và thông báo công khai để nhân dân biết, giám sát. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân, của cán bộ, đảng viên và của các cơ quan, đơn vị, địa phương về vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 

8. Các huyện, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của chỉ thị. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân gương mẫu, có thành tích trong thực hiện chỉ thị; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, gắn với việc xem xét đánh giá xếp loại hàng năm đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

 

9. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung của chỉ thị. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (trước ngày 15 tháng 7 trong năm và 15 tháng 01 của năm tiếp theo).

 

Chỉ thị này được quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Đã ký

Hà Văn Khoát