Mời cộng tác Báo Xuân Quý Mão 2023
08:52, 24/11/2022
Mừng Xuân Quý Mão 2023, Báo Bắc Kạn sẽ xuất bản ấn phẩm đặc biệt, nội dung mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương đất nước đổi mới; phản ánh đa dạng, phong phú các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao, quốc phòng - an ninh của tỉnh Bắc Kạn và của đất nước.